Ukrainian alphabet table

Український алфавіт таблиця

Графіка – розділ науки про мову, що вивчає знаки письма.

ГРАФІЧНІ ЗНАКИ
БуквеніНебуквеніРозділові знаки
ВЕЛИКІ, малі Друковані, писані Кк
Мм
[’] апостроф: м’яч
– дефіс: хто-небудь
– риска (знак переносу слів): слово
́ знак наголосу: ра ́зом
[.] – крапка;
[,] – кома;
[;] – крапка з комою; [:] – двокрапка;
[– ] – тире;
[…] – три крапки; [?] – знак питання; [!] – знак оклику;
[( )] – дужки;
[« »] – лапки.

Алфавіт – це сукупність букв (літер), прийнятих у писемності якої-небудь мови й розміщених у певному усталеному порядку.

Слова алфавіт, абетка й азбука є абсолютними синонімами

ukrainskiy alfavit

Деякі слова, які починаються з літери ґ

аґрус, ґава, ґазда, ґандж, ґанок, ґатунок, ґвалт, ґедзь, ґирлиґа, ґлей, ґніт (у лампі), ґоґель-моґель, ґрати (не плутати з дієсловом грати), ґринджоли, ґрунт, ґудзик, ґуля, джиґун, дзиґа, дзиґлик, ґешефт, ґрунь, зиґзаґ ; Ґалаґан, Ґудзь і под.; ґратчастий, ґречний; ґвалтуватиґеґати, ґелґотати, ґерґотати, ґерґотіти, ґиґнути, ґрасувати; Гданськ і Ґданськ, Гренландія й Ґренландія, Гібралтар і Ґібралтар, Гарібальді і Ґарібальді, Гете і Ґете, фата морґана, персона нон ґрата, альтер еґо, ґуд бай, ґран прі тощо.

Зверніть увагу!

За новим правописом деякі слова можуть починатися з літери И, наприклад: ирій (вирій), ирод (ірод).

Основні правила переносу слів з рядка в рядок

 1. Слова з рядка в рядок переносимо за складами: не-за-леж-нiсть, вiд-ро-джен-ня. *Односкладовi слова для переносу не дiлимо: клуб, спорт, з’ïзд, крик, метр.
 2. Буквосполуки дж, дз, що позначають один звук при переносi не розриваються: хо-джу, ґу-дзик.*Якщо дж, дз не становлять одного звука, то ïх слiд розривати: над-зоряний, пiд-живлю- вати.
 3. Буквосполуки йо, ьо при переносi також не треба розривати: синьо-го, ма-йор.
 4. При подвоєннi приголосних одну лiтеру залишаємо, а другу переносимо в наступний рядок: за-кон-ний, розрiс-ся.
  *В iменниках з подовженим приголосним перед я i в похiдних вiд них можливий двоякий перенос: знан-ня i зна-ння; облич-чя i обли-ччя, жи-ття i жит-тя.
 5. Не можна залишати в попередньому рядку i переносити в наступний одну лiтеру, хоч вона i позначає один склад: акаде-мiя, Яре-ма, ялин-ка (а не а-кадемi-я, Я-рема, я-линка).
 6. Не вiдриваємо вiд попередньоï лiтери при переносi м’який знак, апостроф, йнизь-кий, бур’-ян.
 7. Не розриваємо при переносi iнiцiали й прiзвища, а також рiзнi абревiатуриТ.Г.Шев- ченко, АЕС, ЛАЗ-105, УАПЦ.
 8. Не розриваємо при переносi односкладовi префiкси перед приголосними: над-мiрний, най-бiльший.*Кiлькаскладовi префiкси при переносi можна розривати: пе-ре-працювати.
 9. При переносi складних слiв не можна залишати в кiнцi рядка початкову частину другоïоснови, якщо вона не становить складу: паро-плав, далеко-схiдний, (а не далекосхід-ний).
 10. Не можна переносити в наступний рядок роздiловi знаки (крiм тире), дужку або лапки, що закривають попереднiй рядок, скороченi назви мiр вiд цифр, до яких вони належать: 1991 р., 20 см тощо.
Записи створено 216

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.