Сполучник як службова частина мови. Морфологія

Cполучник

службова частина мови, яка поєднує однорідні члени речення та частини складного речення, вказуючи на різні смислові зв’язки між ними.

За будовою:

 • прості: і, й, та, але, чи, бо, як, коли, хочтощо;
 • складні: якби, щоб, зате, проте, немов, ні-бито тощо;
 • складені: тому що, для того щоб, дарма що.

За вживанням:

 • одиничні: а, але, зате, проте, бо, щоб тощо;
 • повторювані: і…і, ні…ні, або ….або, чи то….чи то;
 • парні: хоч.., але; не тільки…., а й; якби …., то.

За значенням і синтаксичною роллю:

Сурядні – поєднують рівноправні, синтаксично незалежні одна від одної мовні одиниці – слова, частини складного речення, речення чи групи речень у тексті:

 • єднальні: і, й, та (=і), ні… ні, також. означають поєднання або приєднан-ня: За Володимира і за його сина Ярослава держава Київська була найсильніша й найславніша (М. Грушевський).
 • протиставні: а, але, та (=але), про-те, зате, однаквиражають зіставлення або протиставлення: Життя не має ціни, але воля дорожча за життя (Народна творчість).
 • розділові: або, чи, або… або, чи… чи, то… то, чи то… чи то вказують на несумісність явищ або їхню черговість: Нема просто слова. Воно або прокляття, або поздоровлення, або краса, або біль, або бруд, або квітка, або брехня, або лжа, або правда, або світ, або пітьма (Р. Гамзатов).

Підрядні – з’єднують залежну частину складного речення з головною:

 • означальні: що, щоб, неначе, ніби, як: Нещасна, неправдива людина, що добровільно й легко зрікається рідної мови (Б. Харчук);
 • з’ясувальні: що, як, щоб, ніби, мов:Я довго стояв на вершині дніпрової кручі і слухав, як сивий невпинно котив свою воду (Л. Первомайський);
 • ступеня і способу дії: щоб, що, як, чим, тим, мов, наче, неначе, ніби, ніж: Цвіте липа так буйно й розкішно, що все місто плаває в задумливому мареві (Ю. Яновський);
 • часу: як тільки, як, коли, поки, щойно, ледве: Щось несказанно чарівне і зворушливе криється в природі, коли під місяцем бовваніють чи іскряться розмивчастим відливом чубаті полукіпки (М. Стельмах);
 • причинові: бо, тому що, через те що, оскільки, у зв’язку з тим що: Люблю людей землі моєї, бо й я землі моєї син (В. Сосюра);
 • умовні: якщо, якби, коли б: Якби ви знали, паничі, де люди плачуть, живучи, то ви б елегій не творили… (Т. Шевченко);
 • мети: щоб, для того щоб: Якби мені дістати струн живих, потужну б пісню я на струнах грала (Леся Українка);
 • допустові: незважаючи на те що, хоч, дарма що, хай: Хоч і зазирало сонце крізь листя старих буків всередину лісу, проте віяло тут прохолодою (О. Маковей)

Серед сполучників є багато синонімічних, які в реченні можуть заміняти один одного (у межах кожної групи). Деякі сполучники підрядності (напр., що, як, щоб) можуть виражати різні відношення між частинами складного речення.

Різниця сполучників з іншими частинами мови

Для правопису важливо вміти розрізняти складні сполучники таж, теж, тож, якби, якже, якщо, щоб, проте, зате, притому, причому (які пишуться разом) і однозвучні поєднання інших частин мови та ж, те ж, то ж, як би, як же, як що, що б, про те, за те, при тому, при чому (які пишуться окремо).

Сполучники можна замінити іншими синонімічними сполучниками: таж – адже, теж – також, тож – тому, якби – коли б, якже – якщо, якщо – коли, щоб – аби, про-те – однак, зате – але, притому – до того ж, причому – і то.

Однозвучні ж поєднання інших частин мови замінити сполучниками не можна.

Сполучники членами речення не буваютьі не відповідають на питання (на питання може відповідати все підрядне речення, а не сам сполучник).

Однозвучні ж поєднання слів є членами речення і відповідають на питання в реченні: яка? — та ж; яке? — те ж; що? — то ж; як? яким способом? — як би, як же; що? — щоб; про що? про яке? — про те; за що? за яке? — за те; при чому? — при тому, при чому.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *