Складнопідрядне речення. Складнопідрядне речення з різними видами підрядності

Складнопідрядним 

називають складне речення, частини якого не рівноправні за змістом та граматично й поєднані підрядним сполучником чи сполучним словом: В душі я славлю світлий парус, бо в мене в серці сум (П. Тичина).

У складнопідрядному реченні є головна частина [схематично її позначають квадратними дужками] і підрядна (схематично її позначають круглими дужками), що приєднується до головної сполучниками підрядності (бо, якщо, що, тому що, як тільки тощо) чи сполучними словами (хто, що, який, чий, котрий, як, коли, де).

Види складнопідрядних речень

У підрядних обставинних наслідку кома ставиться перед сполучником так що. Якщо кому поставити перед що, то утвориться підрядне міри і ступеня: Теплий туман наливав балку по самі вінця так, що дерева потопали в ньому.

Увага:

Правильно встановити тип речення можна ТІЛЬКИ за правильним питанням, іноді сполучник чи сполучне слово може використовуватися в кількох різних підрядних частинах: Зустрінемося на узбережжі, де стоїть рятувальна вежа. Ставимо питання: на якому узбережжі? Отже, речення означальне (!), хоч сполучне слово «де» є типовим для обставинного місця. На ЗНО дуже часто трапляються схожі завдання, тому зверни особливу увагу на встановлення питання.

Як відрізняти сполучникові слова від сполучників

До сполучних слів зараховують:

 • займенники: що, який, чий, котрий, скільки;
 • прислівники: де, коли, куди, звідки, звідкіль, відкіля, як;
 • займенники та прислівники в сполученні з прийменниками або частками: від чого, від того, за що, за те, через те, через це; хтоне,хтобне,щоне,щобне,якийне, який би не, скільки не, скільки б неде не, де б не, куди не, куди б не, звідки не, звідки б не, як не, як би не.

Сполучні слова, як правило:

 • Можна замінити іншим словом (займенником, іменником чи субстантивованим словом).
 • Інтонаційно виділяються.
 • Не можна вилучити з речення.
Сполучне словоСполучник
«В знаменах вічна слава поколінь, що здобули найбільшу перемогу».
Замість слова що можна поставити іменник з го‐ ловного речення («покоління здобули найбільшу перемогу»), його можна замінити словом які («В знаменах вічна слава поколінь, які здобули най‐більшу перемогу»). Пропустити слово що в цьому випадку не можна.
«Я знаю, що бійця нащадки спом’януть І нашу віру й кров знесуть на п’єдесталі».
Слово що не можна замінити іменником. Тут воно логічно не виділяється, не є членом речення і його можна пропустити («Я знаю: бійця нащад‐ки спом’януть…»)
«Я знаю, що ти приніс»
Що можна замінити будь‐яким іменником («Я знаю: газету ти приніс»); граматично слово за‐лежить від присудка: приніс що? – що (=газету). Отже, тут слово що має форму знахідного від‐ мінка і виконує функцію додатка в підрядному реченні, пропустити його не можна. Інтонаційно це сполучне слово логічно виділяється.
«Я знаю, що ти приніс книжку».
Слово що можна пропустити («Я знаю: ти приніс книжку»), воно логічно не виділяється, не вступає в граматичні зв’язки з іншими словами, не є чле‐ ном речення.
«Як буде артіль робити, так буде і земля родити».
Слово як логічно виділяється, може бути заміне‐ не словами яким способом, як саме, граматич‐но зв’язане з присудком: буде робити як? – як (= яким способом, добре).
1. «Як став місяць серед неба, Ревнула гарма– та» = спол. коли2. «Як не буде птахів, то і людське серце стане черствим» = спол. якщо,коли3. «Лист у вічність пішов, разом із життям, як світло від давно згаслої одинокої зорі» = спол. ніби,мов,наче4. «Немає більшої честі, як служити радянсько– му народові своїм талантом» = спол. ніжСлово як не може бути замінене словами яким способом, наскільки, як саме, якою мірою і под., граматично не зв’язане з іншими словами, логіч‐ но та інтонаційно не виділяється.
Слово коли у підрядних означальних та з’ясувальних (переважно) виступає сполучним сло‐ вом. Наприклад:
«Як я люблю оті години праці, Коли усе навколо затиха…» (які години?)«Ніхто не знав, коли і де побудовано цю шхуну» (що саме?)
У функції сполучника коли виступає в тих під‐рядних з’ясувальних реченнях, де є відтінок умо‐ви. Тоді його можна замінити сполучником якщо: «Люблю, коли в вікно розкрите шумлять безжурно дерева».У підрядних умовних і умовно‐часових коли – сполучник = сполучникові якщо: «Коли не вмієш дорожити собою, то тут научать»; «Сумно і смутно людині, коли висихає і сліпне уява…». При поєднанні з часткою б слово коли виступає у значенні сполучника якби: «Хіба скорили б далечінь герої, Коли б не ця уривчаста зоря, Подоба зоряниці світової ?».Функцію сполучника виконує слово коли і в підрядних часу, які вказують на час дії головного речення: «Коли заснуть сільські хати, міста, поля і люди, Виходить з попелу Хатинь і тихим дзво-ном будить Далекий хутірець Сонгмі».

Синонімія підрядних речень і дієприкметникових/дієприслівникових зворотів

Підрядні означальні речення за значенням та інтонацією близькі до дієприкметни-кових зворотів, а тому за потреби можуть бути взаємозамінними: Хліба, що їх залив дощ, яскраво зеленіли. – Хліба, залиті дощем, яскраво зеленіли.

Підрядні обставинні речення близькі додієприслівникових зворотів за значенням, а отже, можуть бути замінені ними:Як учням віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти – Віддавши учням усе найкраще, й сам сягнеш нової висоти.

Заміна підрядних частин складного речення дієприслівниковими зворотами можлива тоді, коли:

 1. і в підрядній, і в головній частинах є спільний підмет: Коли ви вірш заучуєте напам’ять, то намагайтеся запам’ята-ти і розділові знаки в ньому. – Заучуючи напам’ять вірш, намагайтеся запам’ятати і розділові знаки в ньому.;
 2. присудок підрядної частини виражається дієсловом дійсного способу: Якщо китобійна флотилія повертається додому вночі, то вона вітає рідне місто різнокольоровими вогнями. – Повертаючись додому вночі, китобійна флотилія вітає рідне місто різнокольоровими вогнями

Заміна відбувається так:

 • сполучник підрядної частини і співвідносне слово в головній (якщо воно є) опускаються;
 • дієслово‐присудок підрядної частини замінюється дієприслівником того самого виду (доконаного чи недоконаного), що й дієслово;
 • підмет‐займенник підрядної частини опускається; якщо ж у підрядній частині підмет виражений іменником, то він разом із залежними від нього словами переноситься в головну частину на місце підмета-займенника;
 • за потреби замінюється порядок слів у реченні.

Наприклад:

Коли екскурсанти під’їхали до міста, то вони побачили море вогнів. – Під’їхавши до міста, екскурсанти побачили море вогнів.

Увага:

Заміна підрядних частин складних речень дієприслівниковими зворотами неможлива, якщо в головній і підрядній частинах присудки стосуються різних підметів або в одній з частин головний член речення виражений безособовим дієсловом.

Наприклад:

Коли сонце заходило за гори, то далека вода здавалася рожевою.

Коли ми вивчали економіку, у нас не було ніяких проблем.

Складнопідрядне речення з кількома підрядними

Складнопідрядні речення можуть мати не одну підрядну частину, а кілька (дві й більше).

Розрізняють багатокомпонентні складнопідрядні речення за такими типами підрядності

 • Однорідна підрядність – однакові за значенням підрядні частини стосуються одного й того самого члена головного ре‐чення чи всієї головної частини.
 • Послідовна підрядність – перша пі‐дрядна частина залежить від головної, друга – від першої підрядної частини, тре‐тя від другої тощо.
 • Неоднорідна підрядність – кілька одна‐кових за значенням підрядних частин стосу‐ється різних членів головного речення; кіль‐ка різних за значенням підрядних частин по – різному стосуються головної частини: одна пояснює котрийсь із членів головної частини, а друга – головне речення загалом.

Увага:

Якщо дві підрядні частини є однорідними і поєднані сурядним сполучником, то кома між ними не ставиться: Я знаю, де лежать скарби і хто їх знайде раніше за нас.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *