Emphasis in Ukrainian

Наголос в українській мові

Наголос — це виділення одного зі складів слова за допомогою додаткового посилення голосу.

Завдяки наголосу можна розрізняти слова у тому випадку, коли звукове оформлення слів є тотожним.

Наприклад: обі′д (харчування) — о′бід (залізне кільце), по′тяг (вид транспорту) — потя′г (дієслово: що зробив?), сті′ни (множ, Н.в.), стіни′ (одн., Р.в.).

Складні слова, крім головного наголосу, можуть мати побічні (додаткові) наголоси

Наприклад: вічно′зеле′ний, висо′коорганізо′ваний.

Зазвичай слова в українській мові мають один наголос, проте деколи можуть мати два варіанти наголошення.

Запам’ятай!

апОстрОф, бАйдУже, веснЯнИй, доповІдАч, допомІжнИй, зАвждИ, кОрИсний, мАбУть, наглЯдАч, пАм’яткИ, пЕрвІсний, пОмИлка, сИвІти, тАкОж, чЕрствІти, ЯснИй, назАвждИ, зокрЕмА, хАОс, фАрфОр, бовОвнЯний

Загальні правила наголосу в українській мові:

1. завдАння, запитАння, заслАння, зібрАн- ня, навчАння, надбАння, обрАння, поєд- нАння, видАння, визнАння.

2. одноразОвий, багаторазОвий, кількара- зОвий.

3. калігрАфія, кінематогрАфія, флюорогрАфія

4. болотИстий, бадьорИстий, мозолИстий.

5. У складних словах наголос падає зазвичай на сполучний голосний о (чорнОзем, чор- нОслив, літОпис, живОпис, машинОпис). АЛЕ! листопАд, газопровІд, нафтопровІд.

6. правопИсний, літопИсний, машинопИсний 7. ідемО, беремО, стоїмО, але! пІдемо, бУдемо

8. кіломЕтр, сантимЕтр, мілімЕтр

9. горошИна, квасолИна, бадилИна

10. каталОг, монолОг, некролОг

11. У більшості прикметників наголос падає на ‐ий (новИй, слабИй, мілкИй, чіткИй, товстИй, фаховИй, черговИй, пільговИй, жит- ловИй, кам’янИй, хутрянИй, перехіднИй, чарівнИй, щодобовИй). але! позачергОвий, зрУчний, влУчний, мЕблевий, порядкОвий, полонЕний, сирокопчЕний, оптОвий).

12. У складних словах наголос зазвичай на межі морфем: долІлиць (долі + лице), вперЕміш (в+пере+мішати), позАторік (поза + той + рік), абИде (аби+де), прИчіп (при+чіпляти); АЛЕ: допІзна (до + пізно)

Записи створено 216

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.