Другорядні члени речення

До другорядних членів речення належать додатки, обставини й означення. Додаток Додаток – це другорядний член речення, що означає предмет і відповідає на питання непря-мих відмінків (Я збираю гриби). Додаток виражається: іменником або співвідносним з ним займенником / прикметником / числівником: Миколка дістав підручник (з чого?) з портфеля. Діти (чого?) нічого не вивчили. числівником: Тарасик довго не міг поділити дванадцять […]

Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в реченні

Однорідними  називаються члени речення, які з’єднані сурядним зв’язком, стосуються одного й того самого члена речення, належать до однієї й тієї ж частини мови, відповідають на те саме питання і характеризують предмет (дію, явище) з одного боку: Серед хвиль і піни, й шуму чайка утлая несеться (П. Тичина). Увага: Нерідко однорідні члени мають при собі залежні […]

Звертання. Вставні слова. Поширені і непоширені

Звертання  це слово або словосполучення в реченні, що називає особу, до якої звернена мова: Зоре моя вечірняя, зійди над горою (Т. Шевченко). Звертання, як правило, має форму кличного відмінка, рідше називного (форма називного відмінка в звертаннях не відповідає нормам української мови). Звертання не є членом речення. До звертання в реченні не можна поставити питання, але граматично (рід, число) […]

Відокремлене означення. Відокремлена прикладка

Другорядні члени речення, які для підсилення їхньої смислової ролі виділяються в усному мовленні інтонацією й паузами, а на письмі – відповідними розділовими знаками, називаютьвідокремленими: На відстані метра від мене на вікні сиділо галченя, майже доросле. Відокремленими можуть бути лише другорядні члени речення! Означення відокремлюються Означення не відокремлюються Відокремлюються прикладки Запам’ятай: Відокремлені прикладки можуть при-єднуватись до пояснювальних […]

Відокремлені додатки та обставини

Відокремлені додатки Відокремлюються додатки із словами крім, окрім, опріч, особливо, замість, за ви-нятком, у тому числі: За винятком баби Оришки, малий Чіпка нікого не любив (Панас Мирний). Додаток, виражений іменником із приймен-ником замість, переважно не відокремлюється: В кутку під божницею замість стола стояла вузесенька примостка на чотирьох патлах, убитих в землю (Панас Мирний). Це буває у випадках, коли […]

Уточнювальні члени речення. Узагальнення пунктуації

Уточнювальні члени речення вживаються для конкретизації або пояснення значень інших членів речення: На вулиці, під самими ворітьми, знявся над колодязем новий журавель (М.Коцюбинський). Уточнювальні члени речення виступають тими самими (проте неоднорідними) членами речення, відповідають на ті самі питання: Десь на Залужжі надсадно,з підвиванням, кричав сич (Г.Тютюнник). З відокремленими уточнювальними членами можуть вживатися слова особливо, головним чином, у […]

Складносурядні речення

Складне речення  утворюється з кількох простих, об’єднаних в одне ціле за змістом та інтонацією. Увага: Граматичних основ у складному реченні ≥ 2.Тому не плутай складне речення й речення з однорідними членами: Типи зв’язку між частинами складного речення Сурядний Частини рівноправні, незалежні одна від одної, поєднані сурядним сполучником. Схематично сурядність позначаємо квадратними дужками: [Хтось шарпнув за […]

Складнопідрядне речення. Складнопідрядне речення з різними видами підрядності

Складнопідрядним  називають складне речення, частини якого не рівноправні за змістом та граматично й поєднані підрядним сполучником чи сполучним словом: В душі я славлю світлий парус, бо в мене в серці сум (П. Тичина). У складнопідрядному реченні є головна частина [схематично її позначають квадратними дужками] і підрядна (схематично її позначають круглими дужками), що приєднується до головної сполучниками підрядності (бо, якщо, що, тому […]

Безсполучникове складне речення

Складним безсполучниковим  називають речення, у якому окремі прості речення з’єднуються в одне ціле не сполучниками чи сполучними словами, а лише інтонацією. Розділові знаки в безсполучниковому реченні

Складне речення з різними типами зв’язку

Складне речення, у якому поєднуються різні види зв’язку, називається складним з різними видами зв’язку. Серед таких речень розрізняють речення із сурядним і підрядним зв’язком та речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. У складному реченні із сурядним і підрядним зв’язком одні частини з’єднуються сурядними сполучниками, а інші – підрядними сполучниками чи сполучними словами: Аж ось труснуло сніжком, і […]

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.