Синтаксис. Пунктуація. Сурядний і підрядний зв’язок. Словосполучення

Синтаксис  це розділ граматики, який вивчає будову та значення словосполучень і речень. Основними одиницями  синтаксису є словосполучення, речення і складне синтаксичне ціле (текст). Пунктуація система …

Головні члени речення

Просте неускладнене речення Речення – це одне або кілька слів, які виражають відносно закінчену думку. Слова в реченні пов’язані за змістом і граматично.Граматичний зв’язок здійснюється за допомогою …

Другорядні члени речення

До другорядних членів речення належать додатки, обставини й означення. Додаток Додаток – це другорядний член речення, що означає предмет і відповідає на питання непря-мих відмінків (Я збираю гриби). Додаток …

Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в реченні

Однорідними  називаються члени речення, які з’єднані сурядним зв’язком, стосуються одного й того самого члена речення, належать до однієї й тієї ж частини мови, відповідають на …

Звертання. Вставні слова. Поширені і непоширені

Звертання  це слово або словосполучення в реченні, що називає особу, до якої звернена мова: Зоре моя вечірняя, зійди над горою (Т. Шевченко). Звертання, як правило, має …

Відокремлене означення. Відокремлена прикладка

Другорядні члени речення, які для підсилення їхньої смислової ролі виділяються в усному мовленні інтонацією й паузами, а на письмі – відповідними розділовими знаками, називаютьвідокремленими: На …

Відокремлені додатки та обставини

Відокремлені додатки Відокремлюються додатки із словами крім, окрім, опріч, особливо, замість, за ви-нятком, у тому числі: За винятком баби Оришки, малий Чіпка нікого не любив (Панас …

Уточнювальні члени речення. Узагальнення пунктуації

Уточнювальні члени речення вживаються для конкретизації або пояснення значень інших членів речення: На вулиці, під самими ворітьми, знявся над колодязем новий журавель (М.Коцюбинський). Уточнювальні члени речення …

Складнопідрядне речення. Складнопідрядне речення з різними видами підрядності

Складнопідрядним  називають складне речення, частини якого не рівноправні за змістом та граматично й поєднані підрядним сполучником чи сполучним словом: В душі я славлю світлий парус, бо …