Синтаксис. Пунктуація. Сурядний і підрядний зв’язок. Словосполучення

Синтаксис  це розділ граматики, який вивчає будову та значення словосполучень і речень. Основними одиницями  синтаксису є словосполучення, речення і складне синтаксичне ціле (текст). Пунктуація система правил уживання на письмі розділових знаків. Між словами та частинами складного речення існують такі типи синтаксичного зв’язку, як сурядний та підрядний. Сурядний зв’язок  передбачає граматичну рівноправність компонентів, незалежність одного компонента від іншого і […]

Головні члени речення

Просте неускладнене речення Речення – це одне або кілька слів, які виражають відносно закінчену думку. Слова в реченні пов’язані за змістом і граматично.Граматичний зв’язок здійснюється за допомогою закінчень і службових слів. Граматична основа речення – це головні члени речення (підмет і присудок: Хлопчик сміється або один головний член речення (Літо)). До другорядних членів речення належать: Означення Додаток Обставина […]

Другорядні члени речення

До другорядних членів речення належать додатки, обставини й означення. Додаток Додаток – це другорядний член речення, що означає предмет і відповідає на питання непря-мих відмінків (Я збираю гриби). Додаток виражається: іменником або співвідносним з ним займенником / прикметником / числівником: Миколка дістав підручник (з чого?) з портфеля. Діти (чого?) нічого не вивчили. числівником: Тарасик довго не міг поділити дванадцять […]

Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в реченні

Однорідними  називаються члени речення, які з’єднані сурядним зв’язком, стосуються одного й того самого члена речення, належать до однієї й тієї ж частини мови, відповідають на те саме питання і характеризують предмет (дію, явище) з одного боку: Серед хвиль і піни, й шуму чайка утлая несеться (П. Тичина). Увага: Нерідко однорідні члени мають при собі залежні […]

Звертання. Вставні слова. Поширені і непоширені

Звертання  це слово або словосполучення в реченні, що називає особу, до якої звернена мова: Зоре моя вечірняя, зійди над горою (Т. Шевченко). Звертання, як правило, має форму кличного відмінка, рідше називного (форма називного відмінка в звертаннях не відповідає нормам української мови). Звертання не є членом речення. До звертання в реченні не можна поставити питання, але граматично (рід, число) […]

Відокремлене означення. Відокремлена прикладка

Другорядні члени речення, які для підсилення їхньої смислової ролі виділяються в усному мовленні інтонацією й паузами, а на письмі – відповідними розділовими знаками, називаютьвідокремленими: На відстані метра від мене на вікні сиділо галченя, майже доросле. Відокремленими можуть бути лише другорядні члени речення! Означення відокремлюються Означення не відокремлюються Відокремлюються прикладки Запам’ятай: Відокремлені прикладки можуть при-єднуватись до пояснювальних […]

Відокремлені додатки та обставини

Відокремлені додатки Відокремлюються додатки із словами крім, окрім, опріч, особливо, замість, за ви-нятком, у тому числі: За винятком баби Оришки, малий Чіпка нікого не любив (Панас Мирний). Додаток, виражений іменником із приймен-ником замість, переважно не відокремлюється: В кутку під божницею замість стола стояла вузесенька примостка на чотирьох патлах, убитих в землю (Панас Мирний). Це буває у випадках, коли […]

Уточнювальні члени речення. Узагальнення пунктуації

Уточнювальні члени речення вживаються для конкретизації або пояснення значень інших членів речення: На вулиці, під самими ворітьми, знявся над колодязем новий журавель (М.Коцюбинський). Уточнювальні члени речення виступають тими самими (проте неоднорідними) членами речення, відповідають на ті самі питання: Десь на Залужжі надсадно,з підвиванням, кричав сич (Г.Тютюнник). З відокремленими уточнювальними членами можуть вживатися слова особливо, головним чином, у […]

Складносурядні речення

Складне речення  утворюється з кількох простих, об’єднаних в одне ціле за змістом та інтонацією. Увага: Граматичних основ у складному реченні ≥ 2.Тому не плутай складне речення й речення з однорідними членами: Типи зв’язку між частинами складного речення Сурядний Частини рівноправні, незалежні одна від одної, поєднані сурядним сполучником. Схематично сурядність позначаємо квадратними дужками: [Хтось шарпнув за […]

Складнопідрядне речення. Складнопідрядне речення з різними видами підрядності

Складнопідрядним  називають складне речення, частини якого не рівноправні за змістом та граматично й поєднані підрядним сполучником чи сполучним словом: В душі я славлю світлий парус, бо в мене в серці сум (П. Тичина). У складнопідрядному реченні є головна частина [схематично її позначають квадратними дужками] і підрядна (схематично її позначають круглими дужками), що приєднується до головної сполучниками підрядності (бо, якщо, що, тому […]

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.