Елементарні частинки. Фотони, Лептони, Адрони

Розглянемо основні типи елементарних частинок, що відомі сучасній науці. Фотон фотон – являє собою квант електромагнітного випромінювання (позначається символом γ ). Маса спокою та електричний …

Модель атома Бора

Першу спробу зв’язати в єдине ціле емпіричні закономірності лінійчатих спектрів, ядерну модель атома та квантовий характер випромінювання та поглинання світла було здійснено Н. Бором у …

Моделі атома Резерфорда і Томсона. Експеременти з альфа частинками

Одна з перших спроб створити модель атома належить Дж. Томсону (1903 р.). Аналізуючи експериментальні дані, він припустив, що атом є рівномірно зарядженою кулею розміром порядку …

Хвиля Де Бройля

Для світла існують співвідношення, які зв’язують хвильові характеристики (частоту v і довжину хвилі λ) з характеристиками частинки: енергією E та імпульсом p фотона в такій …

Внутрішній фотоефект

Як відбувається внутрішній фотоефект ? Під час опромінювання деяких напівпровідників або діелектриків звільнені електрони не виходять за їх межі, а залишаючись всередині цих тіл, збільшують …

Квантова гіпотеза і формула Планка

Закон Стефана-Больцмана, закон зміщення Віна й формула Релея-Джінса не вирішують основного завдання про те, як велика спектральна густина випромінювання, що припадає на кожну довжину хвилі …

Формула Релея-Джінса

Спробу визначити рівноважну густину випромінювання, виходячи з теореми класичної статистичної фізики про рівномірний розподіл енергії за ступенем вільності, зробили Релей і Джінс. Вони вважали, що …