Вільні затухаючі коливання

Чому вільні коливання затухають ? Будь-який реальний контур має активний опір (рис. 4.39). Енергія, що знаходиться в контурі, поступово витрачається в цьому опорі на нагрівання, …

Вільні коливання в контурі без активного опору

Електричні коливання можуть виникати в ланцюгу, який містить індуктивність та ємність. Такий ланцюг називають коливальним контуром. На рис. 4.36 зображено послідовні стадії коливання в ідеальному …

Змінний струм, що протікає через ємність

Нехай до затискувачів конденсатора прикладено напруга (4.79) (рис. 4.32). Індуктивність ланцюга й опору підвідних проводів знехтуємо. За цих умов напруга на конденсаторі Uc дорівнює зовнішній …

Змінний струм, що протікає через активний опір

Закони Ома та Кірхгофа були встановлені для постійного струму. Але вони залишаються справедливими й для миттєвих значень змінних струмів і напруг, якщо їх зміни відбуваються …

Магнітні властивості атома. Парамагнетики, Діамагнетики

Відомо, що атоми складаються із ядер та електронів. Електрони в атомах рухаються за круговими орбітами. Через площадку, що розміщена в довільній точці на шляху електрона, …

Магнітні властивості речовин

Магнітні властивості речовин. На сьогодні відомо, що всі речовини мають магнітні властивості, отже, будь-яка речовина під дією магнітного поля може отримати магнітний момент (намагнічуватися). Магнітні …

Електромагнітне поле

Згідно з міркувань Максвела, змінне магнітне поле завжди пов’язане з електричним полем, що його породжує; змінне електричне поле завжди пов’язано з магнітним, яке його породжує. …

Друге рівняння Максвела

Рівняння (4.60) є другим основним рівнянням теорії Максвела.З другого рівняння випливає, що магнітне поле створюється нелише струмами провідності, але й електричним полем, що змінюється з …

Перше рівняння Максвела

Розглянемо виникнення ЕРС-індукції в нерухомому контурі. У цьому разі в результаті зміни магнітного поля в контурі індукується струм. Поява індукованого струму свідчить про те, що …