Логарифмічна функція

Логарифмічна Функція- це функція y = log­ax (a > 0, a ≠ 1) з основою a. Логарифмічна та показникові функції є взаємно оберненими. Властивості логарифмічної функції a > 1 D (y) = (0; +∞); E (y) = (-∞; +∞); y (1) = 0; y > 0 при x ϵ (1; +∞); y < 0 при […]

Квадратична функція

Квадратним тричленом називається многочлен виду ax2 + bx + c, де x – змінна, a, b і c – деякі числа, причому a ≠ 0. Корнем квадратного тричлена називається таке значення змінної, яку перетворює квадратний тричлен на 0. Щоб знайти корені квадратного тричлена, треба розв’язати квадратне рівняння ax2 + bx + c = 0. Теорема. […]

Лінійна Функція

Лінійна функція – це функція яку можна задати формулою y = kx + b, де x- аргумент, а k і b – дані числа. Графік лінійної функції – пряма. K називається кутовим коефіцієнтом прямої. Яка є графіком лінійної функції. Кожна пряма на координатній площині. Яка не перпендикулярною до осі абсцис, – графік деякої лінійної функції. […]

Рівняння

Рівність, що містить невідоме число називається рівнянням. Значення невідомого, при якому рівняння перетворюється на правильну числову рівність, називається розв’язком або коренем рівняння. Розв’язати рівняння означає знайти всі його корені або довести, що їх немає. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні й ті ж корені; рівняння, які не мають кренів також вважають рівносильними. Основні […]

Властивості тригонометричних функцій

Властивості тригонометричних функцій у вигляді таблиці. Також вам може бути корисним: Графіки тригонометричних функцій, Зміна тригонометричних функцій при зростанні α від 0 до 2π.

Графіки тригонометричних функцій

Для побудування графіків тригонометричних функцій візьмемо π = 3. Побудуємо графік функції y = sinx (див. рисунок). Ця крива називається синусоїдою.Графік функції y = cosx можна дістати з графіка функції y = sinx паралельним перенесенням його вліво вздовж осі Ox на π:2 одиниць. Це випливає з формули Cosx = sin (x+ π:2) . Побудуємо графік […]

Зміна тригонометричних функцій при зростанні α від 0 до 2π

Зміну sinα, cosα, tgα, ctgα при зростанні α від 0 до 2π описано в табл. 2. Періодичність тригонометричних функцій Функція y = f(x) називається Періодичною з періодом T≠0, якщо для будь-якого x з області визначення функції числа x+T і x-T також належать області визначення й виконується умова: f(x-T)=f(x)=f(x+T).Якщо T – період функції y=f(x), то всі числа виду nT, де n ϵ Z, […]

Формули зведення

Формули зведення допомагають виразити значення тригонометричних функцій кутів вигляду (π:2)±α, π±α, 2π±α через функції кута α (табл.1) Відповідні формули легко запам’ятати, такими правилами: Якщо аргумент функції має вигляд (π:2) ± α або π±α, (3π:2) ± α, назва функції змінюється на кофункцію (синус на косинус, тангенс на котангенс і навпаки), а якщо аргумент має вигляд π±α, […]

Тригонометричні функції

Тригонометричні функції – це функції кута, а також відношення двох сторін та кута трикутника або як відношення координат точок кола. Радіанна система вимірювання кутів і дуг 1 радіан – це такий центральний кут, для якого довжина відповідної дуги дорівнює довжині радіуса.Формули переходу:від радіанної міри до градусної:α0 = a ∙ 1800/π;від градусної до радіанної:a = π […]

Квадратні рівняння

Квадратні рівняння – це рівняння виду ax2 + bx + c = 0, де x – невідоме, a,b,c – деякі числа, причому a ≠ 0. Числа a, b, c – коефіцієнти квадратного рівняння: a – перший коефіцієнт, b – другий коефіцієнт, c – вільний член. Якщо a = 1, рівняння називається зведеним. Якщо хоча б […]

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.