Будова слова. Спільнокореневі слова і форми того самого слова

Морфеміка – розділ мовознавства, що вивчає будову слів.

Морфеми – найменші значущі частини слова.

Будова слова

Префікс – частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів чи інших граматичних форм.

Наприклад: предобрий, з’єднати, прізвище, списати.

Корінь – спільна частина споріднених слів, яка виражає їхнє основне лексичне значення, основна, стрижнева морфема.

Наприклад: ліс лісок – лісовий – лісник – праліс

Суфікс – частина слова, яка стоїть після кореня і служить для утворення нових слів чи інших граматичних форм.

Наприклад: маленький, бережок, піщина.

Основа – частина слова без закінчення, що виражає лексичне значення слова.

Наприклад: засніжений, картина, ходимо.

Інтерфікс – це сполучний звук, що об’єднує дві основи в складних словах (лісОстеп).

Постфікс – частина слова, що стоїть у кiнцi слова пiсля закiнчення та слугує для створення нових слiв чи форм (‐сь (‐ся), ‐будь, ‐небудь, ‐но, ‐де тощо).

Наприклад: хвилювати – хвилюватися.

Закінчення – змінна частина слова, яка стоїть переважно в його кінці, вказуючи на відношення до інших слів у словосполученні чи реченні; виражає граматичне значення (рід, число, відмінок, особу, час тощо).

До незмінних слів, які не мають закінчення, належать:

  • прислівники (вчора)
  • дієприслівники (кажучи)
  • інфінітиви (сидіти)
  • безособові форми на ‐но, ‐то (писано)
  • слова іншомовного походження (метро, поні)
  • службові частини мови (в, але, лише)

Щоб знайти закінчення треба змінити форму слова: хліб – хліба – хлібові; зелений – зеленого – зелена – зелені.

Спільнокореневі слова і форми того самого слова

Спільнокореневі слова – це слова зі спільним коренем, але з різними лексичними зна- ченнями. Можуть належати як до однієї, так і до різних частин мови: писати – писар – писемний – письменник – писаний – письмовий тощо.

У творенні спільнокореневих слів беруть участь словотворчі префікси та суфікси: написаний – підписаний; маленький – малесенький.

Часто трапляються омонімічні корені, тобто такі, що звучать однаково, але мають різне лексичне значення: водій (від водити)– водяний (від вода)

! У коренях слів може відбуватися таке явище, як чергування приголосних та голосних: шість – шести, ходити – ходжу.

Форми слова – мають однакове лексичне значення, обов’язково належать до однієї частини мови, відрізняються лише морфоло- гічними ознаками. Це зміни слова:

для іменників – за відмінкам і числами: ліс, лісу, лісом, ліси;

для прикметників та дієприкметників– за родами, відмінками, числами; використання ступенів порівняння: великий, велика, великі; більший, найбільший; лісовий, лісового, лісовому;

для дієслів – інфінітив, за особами і числами (теп. час); за родами і числами (мин. час); за способами: читати, читав, читала; читаю, читаєш, читаєте.

для прислівників – (лише означальні) використання ступенів порівняння: високо, вище, найвище

Морфологія – це:

  1. розділ мовознавства, що вивчає форми слова;
  2. будова мови відповідно до розподілу слів за частинами мови.

Частини мови – це такий лексично‐граматичний розряд слів, який відрізняється від іншого розряду своїм значенням, властивими йому граматичними категоріями, основними синтаксичними функціями та засобами словотворення.

Часто окремі слова втрачають свої граматич- ні ознаки, категорії і набувають нових ознак та нового змісту, а з огляду на це – можуть переходити з однієї частини мови в іншу.

Спостерігається, наприклад, перехід іменників у прийменники (намалював коло – коло річки); прикметників і дієприкметників
в іменники (черговий, операційна) тощо.

Усі частини мови поділяються на самостійні, службові і вигук.

До самостійних належать іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник.

До службових прийменник, сполучник, частка.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *